STYPENDIA ZEWNĘTRZNE

1. NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY
Program powstał w roku 2004 i ma na celu pomoc uczniom w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Pomoc na ten cel uzyskują gminy według specjalnego rozdzielnika
Wnioski stypendialne należy pobierać i oddawać w urzędzie gminy w której się mieszka.

2. STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
Stypendium uzyskuje uczeń o najwyższej średniej w szkole. Stypendium przysługuje przez cały rok szkolny na podstawie wyników z poprzedniego roku szkolnego. Kandydatów opiniuje i zatwierdza Samorząd Uczniowski.
Wnioski do 30 czerwca

3. STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA.
Stypendium przysługuje
1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
©Kancelaria Sejmu s. 89/100
2011-02-15
3) uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym
Wnioski do 30 czerwca

4. STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
Stypendium uzyskują wszyscy uczniowie ze średnią 4,8 i więcej. W miesiącu czerwcu można uzyskać stypendium jednorazowe za wybitne wyniki z konkursów i olimpiad oraz za wyniki sportowe. Stypendium przydziela komisja działająca w Starostwie Powiatowym. Wnioski stypendialne pobiera się w szkole.

5. STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców pomorskiego przez Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego.

6 .INNE STYPENDIA
Wiele organizacji i stowarzyszeń w tym organizacje katolickie przyjęły za cel pomoc stypendialną młodzieży uczącej się. Można pozyskać stypendium z Fundacji Batorego, Caritas czy fundacji lokalnych np. ”Bociek” daje stypendia w Srokowie.

Jeśli jesteś w sytuacji bardzo trudnej przyjdź do pedagoga szkolnego- poszukamy razem.

line
copyright © 2011 by Magellanum