KARTA ZGŁOSZENIOWA DO LICEUM

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży "Magellanum" w Gdańsku,
80-444 Gdańsk, Aleja Legionów 13a tel.(58) 735 89 40, do klasy I o profilu:


Turystyczno - menadżerska, nauczanie języka obcego, matematyki, przedsiębiorczości, geografii na poziomie rozszerzonym; Informatyczno - matematyczna, nauczanie języka obcego, matematyki i informatyki na poziomie rozszerzonym; Dziennikarskim, nauczanie dwóch języków obcych, języka polskiego, wiedzy o kulturze na poziomie rozszerzonym, obowiązkowe warsztaty
      dziennikarskie;
Artystycznym, nauczanie dwóch języków obcych, języka polskiego, wiedzy o kulturze na poziomie rozszerzonym, historia sztuki, obowiązkowe
      atelier rysunkowo – malarskie;
Kosmetologicznym, nauczanie języka obcego, języka polskiego, biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, koło kosmetologiczne; Farmaceutycznym nauczanie języka obcego, języka polskiego, biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, koło farmaceutyczne, ratownictwo
      medyczne.
Architektonicznym - nauczanie języka angielskiego, języka polskiego, matematyki na poziomie rozszerzonym, atelier rysunkowo – malarskie,
      AutoCAD.
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL dziecka
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Obecnie dziecko kształci się w
Nazwa i stopień
Imię nazwisko ojca (opiekuna )
Miejsce pracy (nazwa, adres, telefon)
Zawód stanowisko
E - mail
Imię nazwisko matki (opiekunki)
Miejsce pracy (nazwa, adres, telefon)
Zawód stanowisko
E - mail
Dane o rodzeństwie ( płeć, wiek )
O szkole dowiedziałem się z
Dane o rodzeństwie ( płeć, wiek )
Chcę, aby uczeń uczęszczał do klasy integracyjnej
Chcę, aby uczeń uczęszczał do klasy terapeutycznej


Osobiste podpisanie powyższej karty zgłoszeniowej w sekretariacie szkoły traktowane jest przez Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum i Rodziców (opiekunów dziecka) jako umowa. Obie strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień Statutu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum i Regulaminu Przyznawania Stypendiów (dostępne w sekretariacie Szkoły).

line
copyright © 2011 by Magellanum