KLASY INTEGRACYJNE I TERAPEUTYCZNE

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum prowadzi klasy integracyjne i terapeutyczne dla uczniów z trudnościami rozwojowymi (dysleksja, dyskalkulia, zespół Aspergera …), problemami emocjonalnymi (fobia szkolna, obniżony nastrój), chorobami przewlekłymi (cukrzyca, choroby serca i płuc, alergie).
Dostosowujemy program nauczania i kryteria oceniania do indywidualnych potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami wpływającymi na naukę. Umożliwiamy indywidualną organizację nauczania oraz dodatkowe konsultacje ze wszystkich przedmiotów w gimnazjum i liceum.

Jesteśmy otwarci na młodzież z niepełnosprawnościami. Bariery natury fizycznej dla nas nie istnieją, dlatego dokładamy starań, aby uczniowie  z orzeczeniem o  niepełnosprawności  czuli się w naszej szkole jak najlepiej. Zapewniamy specjalistyczną opiekę psychologiczną, tyflopedagogiczną, surdopedagogiczną i pedagogiczną. Opracowany przez nas system kształcenia przewiduje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dające wszystkim uczniom możliwość wyrównania szans edukacyjnych.

 

   

 

Kameralna  atmosfera naszej szkoły pozwoli spędzić godziny lekcyjne w bezpiecznym, ciepłym i tolerancyjnym otoczeniu.

Zapewniamy kompleksową pomoc niedosłyszącym i niedowidzącym uczniom od 15 roku życia. Przyjmujemy dzieci i młodzież z wadą wzroku i słuchu o różnym pochodzeniu i stopniu, a także dzieci z wadami sprzężonymi.

Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą kształcić się w naszej szkole nieodpłatnie, istnieje również możliwość zwolnienia z  konieczności opłacania wpisowego.

 

Uczniowie klas integracyjnych i terapeutycznych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Magellanum mogą skorzystać z Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, opracowanego w trosce o młodzież z niepełnosprawnościami. Uczniowie objęci Programem biorą udział w zajęciach edukacyjnych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę szkoły.

 

W ramach Programu oferujemy:

 

 • Elementy terapii behawioralnej – kształtowanie jak największej liczby zachowań adaptacyjnych rozwijających niezależność i  umożliwiających efektywne funkcjonowanie w środowisku, rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych, generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie
 • Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe uczące zmiany zachowań na bardziej efektywne społecznie
 • Terapię logopedyczną i neurologopedyczną – indywidualne konsultacje
 • Opiekę pedagogiczną – diagnoza pedagogiczna pod kątem przygotowania do nauki szkolnej, zajęcia indywidualne rewalidacyjne, wyrównawcze
 • Opiekę psychologiczną – diagnoza psychologiczna i stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka, pomoc psychologiczna i poradnictwo udzielane rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami, terapia dziecka w wieku szkolnym w sytuacjach kryzysowych
 • Pomoc tyflopedagogiczną i surdopedagogiczną – terapia indywidualna obejmująca trening sensoryczny, słuchowy, ćwiczenia językowe prowadzone metodami indywidualnie dostosowanymi do potrzeb dziecka, instruktaż dla rodziców i opiekunów dziecka, terapia wzroku młodzieży
 • Zajęcia edukacyjne dostosowane do zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia  specjalnego
 • Zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu (plastyka, architektura wnętrz, informatyka, kosmetologia) 

 

  

 

Udział w programie dla uczniów z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności jest bezpłatny przez cały okres trwania nauki.

 

Podczas procesu rekrutacji pierwszeństwo mają uczniowie:

1.  Z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem

2. Słabosłyszący lub z zaburzeniami psychicznymi

3.  Słabowidzący lub z zaburzeniami psychicznymi

4. Niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem, niedostosowaniem społecznym lub chorobami społecznymi/

 

Procedura przyjmowania uczniów do klasy integracyjnej lub terapeutycznej:

 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące Magellanum powołuje komisję kwalifikacyjną w składzie: Dyrektor Szkoły, pedagog szkolny, terapeuta
 • Pedagog szkolny lub dyrektor szkoły przeprowadzają wywiad z rodzicem (opiekunem) dziecka
 • Komisja kwalifikacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia w terminie 14 dni

W procesie rekrutacji niezbędne jest dostarczenie poniższych dokumentów:

 • Aktualnego orzeczenia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o skierowaniu do nauczania w klasie integracyjnej lub specjalnej
 • Wniosku rodzica/ opiekuna prawnego
 • Innych dokumentów (zaświadczenie lekarskie, wydane przez pediatrę lub specjalistę leczącego dziecko, dokumenty potwierdzające proces chorobowy dziecka – kopie wyników badań, wypisów szpitalnych, opinii specjalistów)

Informacja o zasadach rekrutacji.

Procedura nie ma zastosowania w przypadku dzieci pełnosprawnych.

 

line
copyright © 2011 by Magellanum